Ինստիտուտ /

Փաստաթղթեր

Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան (2016-2020)
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր
Կանոնադրություն
Խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդի աշխատակարգ
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի կանոնակարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի հայեցակարգ
Միջազգային գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Դեկանի ընտրության կանոնակարգ
Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կանոնակարգ
Ուսումնական մասի կանոնադրություն
Ամբիոնների վարիչների ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Ոսանողներին ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման
Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
Մարզաառողջարարական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
2014թ. Խորհրդի որոշումներ
2015թ. Խորհրդի որոշումներ
2014թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ
2015թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ
Կանոնադրություն
Միջազգային գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Ռեկտորատի կանոնադրություն
Գիտական խորհրդի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
2013թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք
2014թ. գնումների տարեկան պլան
2015թ. գնումների տարեկան պլան
2014-2015 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն